แบบที่ 2
 เป็นพาหะ
เป็นปรกติ
 
2 ใน 4 เป็นปรกติ
2 ใน 4 เป็นพาหะ
   ถ้าพ่อหรือแม่เป็นพาหะคนเดียว โอกาสที่ลูกจะเป็นพาหะเท่ากับ 2 ใน 4 หรือครึ่งต่อครึ่ง แต่จะไม่มีลูกคนใดเลยที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย