แบบที่ 3
 เป็นพาหะ
พาหะที่ต่างกันแต่อยู่ในพวกเดียวกัน
 
1 ใน 4 ปรกติ
2 ใน 4 เป็นพาหะ
1 ใน 4 เป็นโรค
    ถ้าพ่อหรือแม่เป็นพาหะธาลัสซีเมียที่ไม่เหมือนกัน แต่อยู่ในพวกเดียวกัน ลูกจะเป็นโรคเท่ากับ 1 ใน 4 เป็นพาหะแบบพ่อเท่ากับ 1 ใน 4 เป็นพาหะแบบแม่เท่ากับ 1 ใน 4 และเป็นปรกติเท่ากับ 1 ใน 4