เป็นโรค
ปรกติ
 
เป็นพาหะทุกคน
    ถ้าพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโรคชนิดที่เกิดจากยีนที่ไม่เหมือนกัน แต่เป็นพวกเดียวกัน และอีกฝ่ายหนึ่งไม่มียีนผิดปรกติ ลูกทุกคนจะมีภาวะแฝง (เป็นพาหะ) ทุกคน
แบบที่ 4