แบบที่ 5
 เป็นโรค
เป็นพาหะพวกเดียวกัน
 
เป็นพาหะ
เป็นโรค
เป็นพาหะ
เป็นโรค
    
   ถ้าพ่อเป็นโรค และแม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย พวกเดียวกัน ลูกครึ่งหนึ่งจะเป็นพาหะ อีกครึ่งหนึ่งเป็นโรค