เป็นพาหะ
เป็นพาหะชนิดเดียวกัน
 
1 ใน 4 ปรกติ
2 ใน 4 เป็นพาหะ
1 ใน 4 เป็นโรค
    ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะธาลัสซีเมียชนิดเดียวกัน โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 1 ใน 4 โดยโอกาสที่จะเป็นพาหะเท่ากับ 2 ใน 4 และปรกติเท่ากับ 1 ใน 4
แบบที่ 1