4. การรักษาโดยการให้ยาขับธาตุเหล็ก
โดยยาที่ใช้กันมากที่สุดก็คือ ยา Desferal ซึ่งต้องให้โดยวิธีการฉีด โดยมีเครื่องช่วยให้ยาเรียกว่า Infusion pump หากมีภาวะเหล็กเกินมาก ต้องให้ยาในขนาด 40-60 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม สัปดาห็ละ 5-6 วัน จึงจะขับธาตุเหล็กออกได้เต็มที่จนไม่มีเหล็กเกิน นิยมฉีดก่อนนอน และถอดเข็มออกเมื่อตื่นนอนแล้ว

                                                          

รูปการให้ยาขับเหล็ก และเครื่องมือที่ใช้