5. การรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก
เป็นวิธีการรักษาที่ทำให้หายขาด โดยใช้ไขกระดูกของพี่ หรือน้องที่มีเม็ดเลือดขาวเข้ากันได้กับผู้ป่วยไปทดแทนให้ผู้ป่วยโดยที่มีโอกาสหายขาดร้อยละ 70-80

  

 การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยน้องเป็นผู้ให้   

  

ครอบครัวที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก